كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) مريم واحدي طبس

مريم واحدي طبس
[ شناسنامه ]
اهميت كاربرد ساختار شكست كار -WBS- در پروژه ها ...... يكشنبه 88/2/13
رويكردي به دانش آفريني ...... يكشنبه 88/2/13
مديريت و رهبري تحول ...... يكشنبه 88/2/13
ارزيابي هيئتهاي مديره عوامل و استانداردهاي جديد ...... يكشنبه 88/2/13
جهاني شدن ،مديريت و تجارت الكترونيك ...... يكشنبه 88/2/13
معرفي كلينيك بازاريابي و تبليغات ...... يكشنبه 88/2/13
مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار، مدل تحليلي- اجرايي ...... يكشنبه 88/2/13
خط مشي هاي مديريت دانايي و فعاليت هاي تحقيق و توسعه و نوآوري ...... يكشنبه 88/2/13
راهكارهاي غيرقيمتي اصلاح الگوي مصرف در بخش انرژي كشور ...... يكشنبه 88/2/13
راهكارهاي تقويت نوآوري و شكوفايي در سازمان ...... يكشنبه 88/2/13
فرايند تعيين راهبرد دانش سازماني در نظامهاي مديريت دانائي ...... يكشنبه 88/2/13
مباني و اصول مشتري مداري در اسلام ...... يكشنبه 88/2/13
تبليغات شفاهي پارادايم هزاره سوم ...... يكشنبه 88/2/13
بانك مقالات موضوع بندي شده پايگاه ...... يكشنبه 88/2/13
از فرهنگ منت گذاري تا فرهنگ خدمت گذاري ...... سه شنبه 87/11/29
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها